Bank Spółdzielczyw Bystrej

Logowanie do e-konta

Dzisiaj jest: wtorek, 19 października 2021r. Godzina: 12:57

Aktualności

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych -RODO Dodane: 21.05.2018, o godz. 04.05.38

W związku z wejściem  w życie nowych przepisów ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobych  tzw. RODO Bank Spółdzielczy w Bystrej  wprodzadził  nowe  zasady – prosimy o zapoznanie się z nimi

Przeczytaj

 

Zasady przetwarzania przez Bank Spółdzielczy w Bystrej – danych osobowych klientów banku     –  

Koniecznie przeczytaj

Likwidacja punktu kasowo-kredytowego w Bielsku-Białej Dodane: 17.09.2018, o godz. 02.09.03

Szanowni klienci

Z powodu wypowiedzenia nam umowy dzierżawy punktu Kasowo-Kredytowego w Bielsku-Białej  usytuowanego przy ul. Partyzantów 156 – (budynek sklepu Biedronka obok Hotelu Vienna) –  informujemy, że z dniem 28 września 2018r   oddział  naszego Banku ulegnie likwidacji.  Klientów naszego Banku zapraszamy do korzystania  z usług bankowych  pod adresem 43-360 Bystra ul. Zdrojowa 3.

Za utrudnienia  wynikłe nie z naszej winy  – serdecznie  przepraszamy.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Bystrej

Obsługa wypłat gotówkowych Dodane: 08.12.2017, o godz. 02.12.36

Szanowni Klienci

1. Przypominamy, że w Banku istnieje obowiązek zgłaszania

    (zamawiania) wypłaty  gotówki powyżej 25.000,00 zł.

    Dotyczy to klientów instytucjonalnych i osób fizycznych:

 • Ÿ gotówka zamówiona do godziny 11.00 do odbioru w

       następnym dniu roboczym po godzinie 10.00.

 • Ÿ gotówka zamówiona po godzinie 11.00 do odbioru za

       dwa dni robocze.

  

     Bank nie będzie realizował wypłat gotówkowych powyżej

     25.000,00 zł bez wcześniejszego zgłoszenia wypłaty wg

     w/w zasad.

2. Dodatkowo informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku Bank

     będzie pobierał prowizję za wypłaty gotówkowe od wszystkich

     klientów instytucjonalnych z wyjątkiem posiadających rachunki

     z obsługą prowizji  od obrotu strony Wn :

 • wypłaty gotówkowe standard       ………………….      0,20 %
 • wypłaty gotówkowe ekspresowe ( tj. wypłacane w

      następnym dniu roboczym lub za zgodą Banku w

      tym samym dniu )  ……………………………………      0,30 %

 • nie odebranie zamówionej gotówki

      (dotyczy wszystkich klientów)  ……………………       0,25 %

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Bystrej

EURO-FATCA INFORMACJE OGÓLNE Dodane: 03.08.2017, o godz. 10.08.59

EURO-FATCA

INFORMACJE OGÓLNE:

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe.

Celem realizacji powyższych zobowiązań, polski Parlament uchwalił Ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), implementującą do polskiego porządku prawnego wymóg automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Działając w świetle ww. Ustawy, Bank Spółdzielczy w Bystrej zobowiązany jest określić, rezydencję podatkową swoich Klientów. W celu uzyskania tych informacji, Bank Spółdzielczy w Bystrej będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich Klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeżeli Klient okaże się rezydentem podatkowym innego kraju, Bank Spółdzielczy w Bystrej zobowiązany będzie do przekazania za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji na temat tych klientów, które w dalszej kolejności będą przekazywane do właściwych zagranicznych organów podatkowych.

WAŻNE INFORMACJE:

Bank Spółdzielczy w Bystrej, począwszy od dnia 01.05.2017 r. zwraca się do wszystkich Klientów zainteresowanych nabyciem następujących produktów bankowych: rachunków ROR, rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, lokat terminowych, rachunków oszczędnościowych, o złożenie stosownego Oświadczenia dotyczącego rezydencji podatkowej, tj.:

Klient Indywidualny:

 •  Oświadczenie CRS Klienta Indywidualnego – formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów Euro-Fatca.

Klient Instytucjonalny

 •  Oświadczenie CRS Klienta Instytucjonalnego – formularz ten przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów Euro-Fatca.

Niezłożenie przez Klienta ww. Oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej uniemożliwi Bankowi prowadzenie dla tego Klienta umów ww. produktów bankowych.

Jednocześnie dla Klientów, którzy posiadają na dzień 30.04.2017 r. ww. produkty bankowe, Bank Spółdzielczy w Bystrej sam określi rezydencję podatkową, korzystając z informacji, które już posiada o swoich Klientach, zastrzegając sobie możliwość zwrócenia się z prośbą o dostarczenie i uzupełnienie brakujących informacji.

W przypadku pytań dotyczących indywidualnej sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Bystrej nie świadczy usług doradztwa podatkowego.

W przypadku pytań zapraszamy o kontakt z Bankiem Spółdzielczym  w Bystrej osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 33 817-12-45 lub 33 817-13-71.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

 • Czym jest CRS i EURO-FATCA?

W lutym 2014 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała nowy standard dotyczący automatycznej wymiany informacji w celach podatkowych (zwany potocznie „CRS”).

Model automatycznej wymiany informacji podatkowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej wprowadzony został do jej porządku prawnego dyrektywą Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r., która zmieniła dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (D. Urz. UE z 16/12/2014 r. L 359/1) – (potocznie zwanym „EURO-FATCA”).

Z uwagi na powyższe okoliczności, regulacje dotyczące automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, potocznie określa się mianem „Euro-FATCA” alternatywnie „CRS”.

 • Jaka jest podstawa prawna w Polsce dotycząca EURO – FATCA i kiedy wchodzi w życie?

W Polsce została uchwalona Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. 2017 poz. 648), która obowiązuje swoim zakresem instytucje finansowe począwszy od dnia 1 maja 2017 r.

 • Kogo dotyczy EURO-FATCA?

EURO-FATCA dotyczy wszystkich Klientów Indywidualnych i Klientów Instytucjonalnych.

 • Jakie produkty bankowe są objęte EURO-FATCA?

Produkty bankowe oferowane przez Bank Spółdzielczy w Bystrej.: rachunki ROR, rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, rachunki oszczędnościowe, lokaty terminowe.

 • Czy złożenie w banku Oświadczenia o rezydencji podatkowej w przypadku zawierania nowej umowy o produkt jest konieczne?

Tak. Stosownie do przepisów Ustawy pobranie Oświadczenia w toku otwierania rachunku jest elementem obligatoryjnym do jego otwarcia. W przypadku odmowy złożenia przez Klienta przedmiotowego Oświadczenia, Bank Spółdzielczy w Bystrej odmówi zawarcia stosownej umowy i otwarcia rachunku produktu.

 • Jak często Klienci są zobowiązani do przekazywania informacji o swojej rezydencji podatkowej do Banku Spółdzielczego w Bystrej?

Po złożeniu przez Klienta w Banku Spółdzielczym w Bystrej ważnego Oświadczenia, kolejne będzie konieczne jedynie w przypadku aktualizacji informacji danych osobowych lub jeśli Bank Spółdzielczy w Bystrej uzna, że status rezydencji podatkowej mógł ulec zmianie.

 • Jakie informację Bank Spółdzielczy w Bystrej będzie przekazywał do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej?

Bank Spółdzielczy w Bystrej będzie przekazywał informacje dotyczące Klienta (m.in. imię i nazwisko/ nazwę, adres/siedzibę, TIN –numer identyfikacji podatkowej) oraz posiadanych przez niego rachunków (m.in. identyfikator rachunku, saldo rachunku).

 • Od czego zależy przynależność rezydencji podatkowej?

Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od kilku czynników m.in.: oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności. W przypadku pytań dotyczących kraju rezydencji podatkowej, każdy Klient zobowiązany jest skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Bystrej nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

 

SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ:

 • Aktywny NFE:

W typowych sytuacjach jest to podmiot niebędący instytucją finansową:

 1. który w poprzednim roku kalendarzowym uzyskiwał mniej niż 50% dochodów pasywnych (tj. przychody z dywidend i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychody z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych) oraz mniej niż 50% aktywów posiadanych przez podmiot stanowią aktywa przynoszące dochód pasywny; lub
 2. którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych; lub
 3. który jest powiązany z podmiotem, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych; lub
 4. który jest podmiotem rządowym (w tym jednostka samorządu terytorialnego), bankiem centralnym (np. NBP), organizacją międzynarodową.
 • EURO – FATCA i CRS:

Reżimy automatycznej wymiany informacji w dziedzicznie opodatkowania wdrażane do polskiego porządku prawnego Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), sporządzoną w oparciu o przepisy międzynarodowe.

 • Instytucja finansowa:

W typowych sytuacjach jest to podmiot:

 1. przyjmujący depozyt w ramach działalności bankowej lub podobnej,
 2. przechowujący aktywa finansowe na rachunek innych osób,
 3. zarządzający aktywami i funduszami,
 4. zarządzający środkami pieniężnymi lub innymi aktywami finansowymi w cudzym imieniu.
 • Klient Indywidualny:

Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą.

 • Klient Instytucjonalny:

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, czyli takie jak: spółka kapitałowa, spółka osobowa lub fundacja. Definicja nie obejmuje natomiast Klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów EURO-FATCA traktuje się je jak Klienta Indywidualnego.

 • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD):

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako stałych gości.

 • Oświadczenia CRS:

Oświadczenia CRS to formularze, które służą Klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami EURO-FATCA. Wzory Oświadczeń, stosowane w Banku Spółdzielczym w Bystrej są dostępne na stronie internetowej Banku.

 • Pasywny NFE:

Podmiot niebędący instytucją finansową i aktywnym NFE.

 • Rezydencja podatkowa:

Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (domicyl podatkowy). Państwo, w którym dana osoba fizyczna podlega opodatkowaniu od całości uzyskiwanych dochodów (nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

 • Rezydent:

Klient mający rezydencję podatkową w danym państwie.

 • TIN (ang. Tax Identification Number):

Oznacza Numer Identyfikacji Podatkowej lub — w przypadku braku TIN — jego funkcjonalny ekwiwalent. TIN jest niepowtarzalną kombinacją liter i liczb przypisaną przez jurysdykcję osobie fizycznej lub podmiotowi i jest używany do identyfikowania osoby fizycznej lub podmiotu w celach związanych z administracją podatkową tej jurysdykcji. Szczegółowe informacje na temat TIN można znaleźć na portalu OECD. Niektóre jurysdykcje nie wydają TIN. Jurysdykcje te często używają jednak innego numeru o wysokim stopniu integralności i równorzędnym poziomie identyfikacji („ekwiwalent funkcjonalny”). Przykłady tego typu numerów obejmują, w przypadku osób fizycznych, numer zabezpieczenia / ubezpieczenia społecznego, kod / numer identyfikacji obywatela / osobisty numer identyfikacyjny / numer służbowy i numer rejestracyjny rezydenta.

Terminale płatnicze Dodane: 24.04.2018, o godz. 12.04.55

UWAGA !!!

 

Super Oferta na Terminal płatniczy

1 ROK BEZ JAKICHKOLWIEK OPŁAT !!!

Dla firm, które nie posiadały nigdy terminala płatniczego.

 1. Stacjonarny Terminal płatniczy – umowa na 36 miesięcy (w tym 12 miesięcy bezpłatnych, po 12 miesiącach 6 miesięcy płatnych 1 zł/miesiąc + prowizja od transakcji. Po 18 miesiącach 44 zł/miesiąc + prowizja od transakcji).
 2. Mobilny Terminal płatniczy – umowa na 36 miesięcy (w tym 12 miesięcy bezpłatnych, po 12 miesiącach 6 miesięcy płatnych 1 zł/miesiąc + prowizja od transakcji. Po 18 miesiącach  49 zł/miesiąc + prowizja od transakcji).

 

dla  firm i osób  posiadających obecnie Terminale Płatnicze.

 Bank Spółdzielczy w Bystrej posiada także  inne atrakcyjne oferty

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Jarosławem Świergała, pod nr  697 527 968.

 

 

 

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego w Bystrej

 

Nowy sposób odbierania kart płatniczych oraz zasady zapisu na wypadek śmierci Dodane: 21.09.2016, o godz. 01.09.53

Bank Spółdzielczy w Bystrej   informuje, że od dnia 06-06-2016r. nastąpiła zmiana odbioru karty płatniczej przez Klienta. Karty aktualnie są wysyłane przesyłką zwykłą na adres użytkownika karty za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku nowych Klientów oprócz karty wysyłany do Klienta zostanie również PIN – osobną przesyłką.

Ze względów bezpieczeństwa wysyłana przez Bank karta jest nieaktywna. Kartę można aktywować w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem Infolinii Banku pod numerem +48 86 215 50 50
 2. w siedzibie  Banku w Bystrej
 3. za pośrednictwem portalu kartowego kartosfera.pl.

Jednocześnie przypominamy, że za pośrednictwem portalu kartosfera.pl oprócz aktywacji karty można:

 • zmienić kod PIN,
 • zastrzec kartę,
 • aktywować funkcję 3D Secure w celu dokonywania płatności internetowych.

 

Podręcznik użytkownika portalu kartosfera.pl

Treść podręcznika

 

 Nowe zasady dyspozycji na wypadek śmierci

Informujemy, że zgodnie z Ustawą Prawo Bankowe art. 56 ust. 1 istnieje możliwość wydania przez Posiadacza rachunku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.Przepisu nie stosuje się do rachunków wspólnych.

Zastrzeganie kart płatniczych Dodane: 16.03.2015, o godz. 03.03.06

więcej

Komunikat Banku dla posiadaczy kart płatniczych (kart debetowych oraz kart kredytowych) Dodane: 27.01.2015, o godz. 12.01.18

Treść komunikatu›

Dobre praktyki korzystania z bankowści elektronicznej. Uwaga na oprogramowanie GozNym !! Dodane: 27.02.2014, o godz. 05.02.52

 

Dobre praktyki i zalecenia korzystania z bankowości internetowej.

Przed wpisaniem swojego identyfikatora i hasła zawsze sprawdź:

 1. Czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https://;
 2. Czy w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem;
 3. Czy po kliknięciu w kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla BANKU i jest on ważny, sprawdź warunki poprawności certyfikatu;
 4. Nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do banku;
 5. Nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikatora , hasła) lub innych ważnych informacji – bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej;
 6. Przed potwierdzeniem operacji należy uważnie przeczytać SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwego przelewu oraz czy numer rachunku na który wysyłane są środki jest zgodny ze zleceniem klienta;
 7. Należy unikać przeklejania numerów rachunków (to jest używania funkcji: kopiuj/ wklej, ctr+c / ctr+v, ctr+insetr / shift+insetr), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń w systemie bankowości internetowej albo o uważną kontrolę wklejanego numeru rachunku i porównanie tego numeru z oryginalnym, kopiowanym numerem rachunku;
 8. Nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobowych typu hasła, numery kart kredytowych , itp. ;
 9. Nie należy przechowywać nazwy użytkownika (loginu) i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom;
 10. Unikaj korzystania z nieznanych komputerów, do których mają dostęp również inne osoby (np. w kawiarenkach , u znajomych);
 11. Należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (Windows)  oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowania, takie jak: przeglądarki internetowe, java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików pdf;
 12. Należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację;
 13. Instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych;
 14. Należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia – Wyloguj;
 15. Wpisuj ręcznie adres https://ebo.bsbystra.pl/ do paska adresowego przeglądarki

W przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, należy niezwłocznie skontaktować się Bankiem;

Dobre praktyki w zakresie  ceberbezpieczeństwa :

koniecznie przeczytaj›

 

 

Uwaga na złośliwe oprogramowanie GozNym. Wirus instaluje się poprzez załączniki w wiadomościach e-mail na komputerze klienta i blokuje połączenie ze stroną bankowości internetowej Banku. Klient przekierowywany jest na fałszywą stronę, ale wyglądającą identycznie jak prawdziwa strona Banku. Następnie po podaniu loginu i hasła klient proszony jest o podanie kodu jednorazowego. Tym samym dane logowania klient zdradza przestępcom.
Prosimy o zachowanie ostrożności. Bank nigdy nie przesyła żadnych informacji na temat logowania w wiadomościach mailowych do użytkowników. Każda taka wiadomość przesłana w mailu wygenerowana została przez przestępców.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Bankiem.

 

 

Z poważaniem,
—————————————————————————–
Zarząd Banku Spółdzielczego w Bystrej