Bank Spółdzielczyw Bystrej

Logowanie do e-konta

Dzisiaj jest: piątek, 24 września 2021r. Godzina: 03:09

K O R O N A W I R U S

Obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających

 Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR

 

Obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju wydłużył termin przedstawienia przez Przedsiębiorców, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej PFR dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy

z  31 grudnia 2020 r.  na dzień  31 stycznia 2021 r.

Jednocześnie przypominamy o przedłożeniu w Banku następujących Dokumentów:

I .  W przypadku, gdy wniosek o subwencję złożyła osoba umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), należy zgodnie z umową subwencji złożyć:

  • w przypadku podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. np. sp. z o.o. spółek jawnych, spółek komandytowych) – aktualny/pełny odpis z KRS na datę Umowy i każdego Wniosku (jeden odpis, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub pełny odpis z KRS na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku),
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarcząwydruk z CEIDG na datę Umowy i każdego z Wniosków lub na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku),

II. W przypadku, gdy wniosek o subwencję złożyła osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Beneficjent posiada reprezentację wieloosobową, należy zgodnie z umową subwencji złożyć Pełnomocnictwo lub/i Oświadczenie:

  • Pełnomocnictwo można złożyć w dowolnym czasie do 31.01.2021 r. i musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane.
  • Oświadczenie wystawić należy po złożeniu wniosku o subwencję finansową, w sytuacji gdy nie zostało wcześniej skutecznie udzielone pełnomocnictwo osobie wnioskującej. Oświadczenie musi podpisać osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo pełnomocnik.

Do Pełnomocnictwa i Oświadczenia należy dołączyć odpis z KRS lub wydruk z CEIDG Beneficjenta aktualne na dzień podpisania dokumentu.

Wzory Pełnomocnictwa i Oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszej informacji:

Zał. nr 2  Pobierz wzór

Zał. nr 3  Pobierz wzór

Pełnomocnictwo albo Oświadczenie należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.  

Oryginały dokumentów należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2021 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz Umowy.

W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

 

Z poważaniem

Bank Spółdzielczy w Bystrej

powrót