Bank Spółdzielczyw Bystrej

Logowanie do e-konta

Dzisiaj jest: wtorek, 19 października 2021r. Godzina: 13:06

Porady eksperta

Korzystający z płatności zbliżeniowych są zagrożeniDodane: 29.08.2018, o godz. 09.08.51

Dzisiaj, 28 sierpnia (10:07)

 

Płatności zbliżeniowe stały się standardem polskiej codzienności, a klienci coraz częściej zaczynają płacić zbliżeniowo przy pomocy smartfonów. Niestety, z popularności tej formy rozliczeń zdają sobie sprawę również cyberprzestępcy.

 

Rozwój mobilnych płatności sprawił, że cyberprzestępcy nasilają i różnicują swoje działania /123RF/PICSEL

Liczba użytkowników bankowości mobilnej w Polsce przekroczyła 9,3 mln – to aż o 2 mln więcej niż w roku 2017. Już co czwarty z nich płaci zbliżeniowo swoim smartfonem, a z aplikacji BLIK tylko w ubiegłym roku skorzystano 33 mln razy. W efekcie ponad połowa instytucji z branży finansowej jako główny obszar innowacji w ostatnich trzech latach wskazuje rozwijanie swojej oferty cyfrowych portfeli.

Wszyscy tracą na ataku

Rozwój możliwości dokonywania mobilnych płatności sprawił, że cyberprzestępcy nasilają i różnicują swoje działania. Banki i firmy z sektora FinTech są narażone m.in. na różne ataki na aplikacje, ataki typu DDoS oraz ataki z wykorzystaniem botnetów lub złośliwego oprogramowania. Metody te stają się coraz bardziej zautomatyzowane, a hakerzy mogą podczas jednego ataku zdobyć dane dużej liczby klientów, dzięki czemu zyski z tego procederu wciąż rosną. Do ochrony nie wystarczą tylko nawet tak zaawansowane zabezpieczenia jak autoryzacja przez rozpoznawanie odcisku palca czy logowanie głosem.

– Każdego dnia sektor finansowy jest celem cyberataków. Z naszych danych wynika, że aż 36 proc. z nich skutkuje utratą danych – mówi Wojciech Ciesielski, manager ds. klientów sektora finansowego w firmie Fortinet. – Luki w aplikacjach, smartfonach i systemach POS (np. terminalach w placówce) umożliwiają hakerom wejście na konta poszczególnych klientów, a nawet do całej systemów finansowych. Zagraża to prywatnym danym i otwiera drogę do oszustw finansowych, gdyż cyberprzestępcy są coraz bardziej wyspecjalizowani i potrafią omijać systemy wykrywania nadużyć.

Jednocześnie kwestie bezpieczeństwa danych osobowych klienci zostawiają w gestii banków i instytucji finansowych, ufając ich systemom ochrony transakcji mobilnych. W wyniku ataków banki mogą więc stracić nie tylko pieniądze, ale także, co w niektórych przypadkach może być nawet bardziej dotkliwe, zaufanie konsumentów.

Jak się z tym walczy?

Rozwój płatności mobilnych tworzy konieczność szybszej analizy i podejmowania decyzji dotyczących transakcji w czasie rzeczywistym, a to zwiększa ryzyko niezauważenia błędów czy oszustw. Kontrola i systemy wykrywania zagrożeń muszą być zatem: zintegrowane, szybkie i zautomatyzowane. Takie możliwości daje sztuczna inteligencja, która dzięki uczeniu maszynowemu na bieżąco analizuje zachowania klientów i rozpoznaje m.in. przeciętny czas korzystania z usługi. Działania odbiegające od normy, np. wielokrotne próby logowania na różne konta z tego samego zestawu adresów lub urządzeń, są wykrywane i analizowane w czasie rzeczywistym, zapewniając bezpieczeństwo transakcji.

– Działania instytucji finansowych mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa bankowości mobilnej, chociaż wiele zależy też od samych użytkowników. Trzeba pamiętać, że cyberprzestępcy mogą naruszyć proces płatności za pomocą wielu kanałów: strony www sprzedawcy, systemu POS, banku przetwarzającego transakcję, ale też smartfona użytkownika. Mimo nowych, bardziej zaawansowanych zagrożeń, nadal najskuteczniejsze i najbardziej dochodowe są socjotechniki takie jak np. phishing. Hakerzy wciąż wykorzystują ludzką nieświadomość jako najsłabszy element, dlatego bardzo istotna jest edukacja i uświadamianie klientów oraz pracowników banków w kwestii zagrożeń – zaznacza Wojciech Ciesielski.

Jak rozliczyć podatek obywatela Ukrainy pracującego w PolsceDodane: 24.02.2014, o godz. 12.02.54

Jak rozliczyć podatek obywaleta Ukrainy pracującego w Polsce

2017-04-10

Jakie obowiązki podatkowe mają pracujący w Polsce Ukraińcy? W którym kraju i na jakich warunkach powinna rozliczyć się z fiskusem pracująca w naszym kraju niania lub pomoc domowa z zagranicy?

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która chce korzystać z pomocy domowej, może być pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy i zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę bądź też jako zleceniodawca zatrudniać na podstawie umowy-zlecenia. W pierwszym przypadku będziemy mieli do czynienia z zatrudnieniem, tj. wykonywaniem przez cudzoziemca-pracownika pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą. Natomiast w drugim przypadku cudzoziemiec będzie wykonywał tzn. inną pracę zarobkową – czyli pracował lub świadczył usługi na mocy umów cywilnoprawnych (w tym np. umowy agencyjnej, zlecenia, o dzieło).

Warunki zatrudnienia Ukraińców w Polsce

Co do zasady obywatele Ukrainy, którzy chcą podjąć pracę na terytorium Polski, powinni posiadać zezwolenie na pracę wydane przez właściwego wojewodę.

Przepisy szczególne pozwalają na odstępstwa od tej zasady w niektórych wypadkach, w których stosuje się tzw. tryb uproszczony. W trybie tym możliwość wykonywania pracy odbywa się na podstawie zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy oświadczeń tych podmiotów/osób, które mają zamiar powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Bez uzyskania stosownego zezwolenia mogą pracować:

 1. obywatele Ukrainy, a także Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji lub Armenii,
 2. wykonujący na terenie Polski pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy
 3. w stosunku do których przed podjęciem pracy powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie tego podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy temu cudzoziemcowi,
 4. w oświadczeniu powinno się wskazywać nazwę zawodu, miejsce wykonywania pracy, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy oraz wysokość wynagrodzenia brutto za pracę, informujące o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy oraz o zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców,
 5. praca ta wykonywana jest na podstawie pisemnej umowy i na warunkach określonych w oświadczeniu.

Możliwość powierzenia pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę uzależniona jest od zawarcia umowy w formie pisemnej. Obowiązek ten dotyczy nie tylko umowy o pracę, ale też umów cywilnoprawnych (np. umowy-zlecenia lub umowy o dzieło). Niezawarcie umowy w takiej formie jest uznawane za wykroczenie, za które grozi kara grzywny.

W sytuacji, kiedy obcokrajowiec przepracował już 180 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy na podstawie oświadczenia z UP u innych pracodawców w trybie uproszczonym, powinien uzyskać zezwolenie na pracę poprzez złożenie wniosku do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. Na podstawie takiego zezwolenia pracownik będzie miał możliwość wyrobienia wizy i świadczenia dalszej pracy.

Zakres obowiązków podatkowych związany z zatrudnieniem obcokrajowca uzależniony jest od rodzaju zawartej z nim umowy a także rezydencji podatkowej pracownika.

Rezydencja podatkowa

W przypadku zatrudnienia cudzoziemca przy określaniu zakresu obowiązku podatkowego znaczenie ma posiadanie przez tę osobę tzw. certyfikatu rezydencji potwierdzającego fakt posiadania statusu rezydenta podatkowego na terenie wskazanego kraju (certyfikatem jest zaświadczenie o miejscu siedziby bądź zamieszkania podatnika dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa-miejsca siedziby podatnika i potwierdza on to, w którym kraju osoba podlega opodatkowaniu).

W stosunku do osób mogących się okazać certyfikatem przy rozliczeniu umowy mają zastosowanie przepisy stosownej polsko-ukraińskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zależności od tego, czy rezydencja podatkowa zostanie określona w kraju świadczenia pracy, czy też w kraju pochodzenia pracownika.

Zasadniczo w Polsce obcokrajowiec może uzyskać status rezydenta, jeśli:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych bądź
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Gdy cudzoziemiec jest polskim rezydentem podatkowym, ciąży na nim nieograniczony obowiązek podatkowy i podlega on obowiązkowi podatkowemu w Polsce od wszystkich swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródła przychodów. Gdy natomiast podatnik nie ma w Polsce statusu rezydenta, obowiązkowi podatkowemu podlega tylko w zakresie, w jakim dotyczy to jego dochodów uzyskanych i podlegających opodatkowaniu w Polsce.

Umowy cywilno-prawne

Dochód mieszkańca Ukrainy z tytułu działalności wykonywanej osobiście na terytorium Polski (świadczonej na podstawie umowy zlecenia) podlega opodatkowaniu w Polsce, pod warunkiem że osoba ta dysponuje stałą placówką służącą do prowadzenia działalności położoną na terytorium Polski. W takim przypadku opodatkowaniu w Polsce podlega dochód, jaki może być przypisany tej stałej placówce. Taką placówką jest określone stałe miejsce (np. dom, w którym świadczy się pracę gosposia), poprzez które mieszkanka Ukrainy prowadzi w sposób stały całkowicie lub częściowo działalność na terytorium Polski.

Jeśli taką placówkę będzie można określić, dochód gosposi będzie podlegał w Polsce opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pracująca na podstawie umowy-zlecenia np. gosposia z Ukrainy traktuje uzyskiwany przychód od zatrudniającej jej osoby fizycznej, która nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, jak przychód z innego źródła w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W takiej sytuacji przyjmuje się, iż zatrudniający zleceniodawca nie może być traktowany jako płatnik i nie ciążą na nim obowiązki płatnika związane z obliczeniem, pobraniem i odprowadzeniem podatku, jak również ze sporządzeniem informacji podatkowej. W tej sytuacji obowiązanym do obliczenia i zapłacenia podatku jest tylko i wyłącznie podatnik, tj. zatrudniona na podstawie umowy zlecenia ukraińska gosposia.

Przy czym podatniczka nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek w ciągu roku, ale po roku podatkowym będzie musiała złożyć zeznanie roczne PIT-36, w którym wykaże przychody uzyskane z tego tytułu i opodatkuje je zgodnie ze skalą podatkową. Co do zasady cudzoziemcy mający status rezydenta rozliczenia podatku dokonują, składając zeznanie roczne PIT-36 w terminie do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Gdy jednak zamierzają opuścić Polskę przed terminem do złożenia zeznania, powinni rozliczyć się z polskim US przed wyjazdem z kraju.

W przypadku gdy cudzoziemka nie ma statusu rezydenta podatkowego w Polsce, a dodatkowo nie da się wykazać, iż usługi są świadczone przez pomoc domową w Polsce były w ramach stałej placówki, uzyskiwany w Polsce dochód osoby zamieszkałej na Ukrainie wypłacany przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, kwalifikowany do przychodów z innych źródeł, podlega opodatkowaniu tylko na Ukrainie. W Polsce dochód ten na podstawie umowy polsko-ukraińskiej zwolniony jest z  opodatkowania.

Umowa o pracę

Wynagrodzenie osoby posiadającej miejsce zamieszkania na Ukrainie z tytułu pracy wykonywanej w Polsce stosownie do zawartej umowy o pracę, podlega opodatkowaniu w Polsce, co z kolei oznacza, że na zatrudniającym ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Płatnicy mają obowiązek naliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody m.in. ze stosunku pracy.

Osoba fizyczna niemająca zarejestrowanej działalności gospodarczej, zatrudniająca na etat pracownicę z Ukrainy, musi w zakresie podatkowym:

 1. pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i rozliczać się z nich do 20. dnia każdego miesiąca,
 2. do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym złożyć do urzędu skarbowego roczną deklarację PIT 4R,
 3. do końca lutego roku następującego po roku podatkowym wystawić PIT-11 lub PIT-40.

Rozliczenia pracownika nierezydenta a także polskiego rezydenta dokonuje się na takich samych zasadach, jak polskich pracowników. Zaliczki na podatek ustala się na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takim przypadku również cudzoziemcowi mającemu swoje stałe miejsce zamieszkania za granicą przysługuje prawo do uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty zmniejszającej podatek.

Druk PIT-4R jest zbiorczym zestawieniem podstaw oraz kwot podatku i zaliczek na podatek pobieranych i wpłacanych przez płatnika w danym roku podatkowym. Sporządza go płatnik co do zasady za rok poprzedni do końca stycznia i składa bezpośrednio do urzędu skarbowego. W deklaracji tej  deklarowane są kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy i co do zasady podaje się zaliczki w wysokości należnej za dane miesiące, nie zaś zaliczki rzeczywiście wpłacone do urzędu skarbowego.

Po  zakończeniu roku podatkowego (do końca lutego roku następnego) zatrudniający jest zobowiązany do przekazania urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych oraz pracownikowi niebędącemu polskim rezydentem podatkowym informacji PIT-11. Gdy pracownik świadczy pracę tylko na rzecz jednego pracodawcy, może wnosić ( przedstawiając mu  oświadczenie na druku PIT-12 do dnia 10 stycznia roku w którym rozliczenie powinno zostać złożone), aby ten również dokonał za niego rocznego obliczenia podatku. W tym przypadku do końca lutego pracodawca powinien wystawić PIT-40 i przesłać do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika a także do samego podatnika.

Z możliwością korzystania z rozliczenia przez płatnika wiążą się daleko idące obostrzenia. W takim wypadku podatnik nie może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, nie może również korzystać z ulg i odliczeń oraz przekazać 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Jedyną formą ulg, jaką płatnik ma prawo wykazać za podatnika w PIT-40, są składki ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwoty zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu (jeśli wcześniej nie zostały rozliczone w ramach zaliczek na podatek). Płatnik powinien uwzględnić także kwoty kosztów uzyskania przychodów, w tym w wartości wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu publicznego.

Jeśli podatnik chciałby skorzystać z ulg albo rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, musi sam wypełnić zeznanie roczne i złożyć je w terminie do końca kwietnia. W takim razie traktuje on otrzymany PIT-40 tak jak informację PIT-11, z której pobiera właściwe dane.

Jak wynika z powyższego, kwestia zatrudniania przez osoby fizyczne pracowników z krajów wschodnich jest dosyć złożona i w każdym przypadku wymaga indywidualnego określania warunków. Zatrudnianie na podstawie umowy o prace co do zasady wiąże się z większą liczbą obowiązków, jakim należy sprostać i to zarówno po stronie zatrudniającego jak chętnej do pracy gosposi. W przypadku zaś zatrudniania na podstawie umowy-zlecenia kluczowe jest określenie, czy zatrudniona gosposia jest polskim rezydentem podatkowym, czy też będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu w swojej ojczyźnie.

 

 Adwokat Łukasz Wieszczeczyński

Porady InformatykaDodane: 27.02.2014, o godz. 07.02.32

Dobre praktyki i zalecenia korzystania z bankowości internetowej.

Przed wpisaniem swojego identyfikatora i hasła zawsze sprawdź:

 1. Czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https://;
 2. Czy w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem;
 3. Czy po kliknięciu w kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla BANKU i jest on ważny, sprawdź warunki poprawności certyfikatu;
 4. Nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do banku;
 5. Nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikatora , hasła) lub innych ważnych informacji – bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej;
 6. Przed potwierdzeniem operacji należy uważnie przeczytać SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwego przelewu oraz czy numer rachunku na który wysyłane są środki jest zgodny ze zleceniem klienta;
 7. Należy unikać przeklejania numerów rachunków (to jest używania funkcji: kopiuj/ wklej, ctr+c / ctr+v, ctr+insetr / shift+insetr), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń w systemie bankowości internetowej albo o uważną kontrolę wklejanego numeru rachunku i porównanie tego numeru z oryginalnym, kopiowanym numerem rachunku;
 8. Nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobowych typu hasła, numery kart kredytowych , itp. ;
 9. Nie należy przechowywać nazwy użytkownika (loginu) i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom;
 10. Unikaj korzystania z nieznanych komputerów, do których mają dostęp również inne osoby (np. w kawiarenkach , u znajomych);
 11. Należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (Windows)  oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowania, takie jak: przeglądarki internetowe, java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików pdf;
 12. Należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację;
 13. Instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych;
 14. Należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia – Wyloguj;
 15. Wpisuj ręcznie adres https://ebo.bsbystra.pl/ do paska adresowego przeglądarki

W przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, należy niezwłocznie skontaktować się Bankiem;

 

 

 

Dobre praktyki w zakresie  ceberbezpieczeństwa :

koniecznie przeczytaj›