Bank Spółdzielczyw Bystrej

Logowanie do e-konta

Dzisiaj jest: piątek, 24 września 2021r. Godzina: 02:36

Dokumenty

Zmiany w ustawie o usługach płatniczych

Posiadacze rachunków oszczędnościowych

i oszczędnościowo-rozliczeniowych w Banku Spółdzielczym w Bystrej

Uprzejmie Państwa informujemy, iż z dniem 20 grudnia 2018 r. wchodzi w życie kolejny pakiet zmian w ustawie o usługach płatniczych. W związku z tym, dostosowaliśmy obowiązujące regulaminy wewnętrzne do nowego porządku prawnego, a ponadto dodaliśmy zapisy uszczegółowiające część pojęć oraz obowiązki w większości leżące po stronie Banku, w mniejszym stopniu po stronie Klienta. Wprowadziliśmy także kilka zmian w funkcjonowaniu poszczególnych produktów rachunkowych. Istotne zmiany przedstawiają się w sposób następujący:

W Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych:

• Wprowadzono lub doprecyzowano pojęcia: bankowość elektroniczna/internetowa, dokument dot. opłat z tyt. usług związanych z rachunkiem płatniczym, incydent, indywidualne dane uwierzytelniające, moment otrzymania zlecenia płatniczego, płatnik, przedstawiciel ustawowy, szczególnie chronione dane dotyczące płatności, ustawa o usługach płatniczych, uwierzytelnienie (§ 1);

• Ograniczono możliwość otwierania i prowadzenie rachunków dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych, do rezydentów (§ 28);

• Doprecyzowano zapisy dotyczące rachunków osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych (§ 29-32);

• Doprecyzowano zapisy dotyczące wypłat osób małoletnich w ramach zwykłego zarządu (§ 28 ust.2);

• Wprowadzono obowiązek informowania Banku o uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (§ 31);

• Doprecyzowano, że posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (§ 16 );

• Wprowadzono zapisy mówiące o odpowiedzialności Banku za wysłanie instrumentu płatniczego oraz poinformowania Posiadacza rachunku o wystąpieniu incydentu (§ 40 );

• Doprecyzowano moment otrzymania poszczególnych zleceń płatniczych przez Bank (§ 41 ust. 4-12);

• Dodano zapisy dotyczące trybu postępowania przy wykonania transakcji z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora (§ 45 ust.3-6);

• Bankowość elektroniczną Bank udostępnia osobom pełnoletnim posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych (§ 63 ust. 2);

• Dodano postanowienia dotyczące obowiązków Banku oraz Użytkownika karty związanych z wysłaniem instrumentu płatniczego i indywidualnych danych uwierzytelniających oraz stwierdzeniem nieautoryzowanych transakcji płatniczych (§ 52 ust. 3 – 6);

 

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych – dostępny jest w siedzibie Banku oraz  poniżej  w zakładce „Przeczytaj regulamin”.

Jednocześnie informujemy, iż:

1. Posiadacz rachunku ma prawo przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

2. Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw w zakresie proponowanych zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.

3. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.

 

Przeczytaj regulamin

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Bystrej

powrót